Privacy

Privacyverklaring

U heeft interesse getoond in het project Nieuwborgen.net. In deze privacyverklaring leest u alles over hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee wordt omgegaan. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen worden en met welke doeleinden.

Nieuwborgen.net is een project van de gemeente Oldambt en Delfzijl en verzamelt (uw) persoonsgegevens onder toezicht van deze gemeenten voor het doel van dit project.

Contactgegevens:

https://www.nieuwborgen.net
Lindelaan 11
9944 BE Nieuwolda
0621922427

Projectomschrijving

Het project Nieuwborgen.net is beschreven in het Uitvoeringsplan “Uitvoeringsplan proeftuin aardgasvrije dorpen Nieuwolda en Wagenborgen”.

Het project is één van de proeftuinen die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgekozen om als voorbeeld te dienen om Nederland in 2050 aardgasvrij te krijgen. In het project wordt geprobeerd om zoveel mogelijk aardgas te besparen in Nieuwolda en Wagenborgen en voor het gas dat dan nog nodig is, over te stappen op groen gas. De proeftuin is een samenwerkingsverband van verschillende partijen. De gemeente Oldambt is penvoerder van het project.

U kunt als inwoner gebruik maken van de mogelijkheden die Nieuwborgen.net u biedt. Dan gaat het om maatregelen om gas te besparen en om de mogelijkheid om over te stappen op groen gas. Het gebruik van deze mogelijkheden is helemaal vrijwillig.

Uw gegevens zullen in opdracht van de gemeente Oldambt en haar projectpartners worden verzameld voor het project Nieuwborgen.net. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee wordt gedaan en hoe u de wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuwborgen.net verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nieuwborgen.net verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en (aanvraag)documenten (energiebesparingen van uw woning)
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Nieuwborgen.net bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens: tien jaren na afronding project (2022) conform archiefwet.

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwborgen.net verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden die met ons samenwerken in het project ‘Uitvoeringsplan proeftuin aardgasvrije dorpen Nieuwolda en Wagenborgen’.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Nieuwborgen.net gebruikt voor haar website zowel analytische (Google Analytics) als functionele cookies. Voor de online aanvraagformulieren worden alleen functionele cookies gebruikt. Ook bewaren wij de IP-adressen bij de online aanvraagformulieren. Deze worden alleen gebruikt voor het opsporen van eventuele foutmeldingen. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat waarmee u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, kan naar onze website worden teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van Consuwijzer.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuwborgen.net. U kunt daartoe een verzoek sturen naar info@nieuwborgen.net. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen een maand op uw verzoek. Nieuwborgen.net wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuwborgen.net neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.